ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół w Komańczy

z dnia1 września  2014 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art. 22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)zarządzam, co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniówSzkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.

§2

 1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole  - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

b) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny- ujętego w księdzeuczniówSzkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy,

c)  rodzicu ucznia - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,

d) podręcznikach/materiałach edukacyjnych - należy przez to rozumieć podręcznikioraz materiały edukacyjne zakupione z dotacji celowej,

e)  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć GminęKomańcza.

§3

 1. Podręczniki/materiały edukacyjnesą własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane ) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników/materiałów edukacyjnych  dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.
 5. Podręczniki/materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później, niż do dnia 14 września danego roku szkolnego.
 6. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych może nastąpić również winnym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.
 7. Wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych rodzic potwierdza pisemnie na imiennej liście.
 8. Za zebranie od rodziców podpisów potwierdzających wypożyczenie podręcznika/materiałów edukacyjnych odpowiada nauczyciel wychowawca, gotową listę przekazuje do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§7

 1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki/materiały edukacyjne do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do 30 czerwca  danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminu komisyj­nego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 2. Materiały edukacyjne i podręczniki przeznaczone na użytkowanie przez jeden rok szkolny po zakończeniu roku szkolnego nie podlegają zwrotowi.
 3. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w ust.1 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 4. Podczas zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych do biblioteki- nauczyciele, o których mowa w ust.3 dokonują oględzin podręczników/materiałów edukacyjnych, określając stopień ich zużycia.
 5. W przypadku zgubienia podręcznika bądź materiałów edukacyjnych, znacznego zużycia, wykraczającego poza ich zwykle używanie, bądź ich zniszczenia, rodzice są zobowiązani do odkupienia (jeśli jest taka możliwość)  lub zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika, materiałów edukacyjnych. Wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły.
 6. Koszty podręczników/materiałów edukacyjnych są określane na dany rok szkolny w załączniku do zarządzenia.
 7. Zapisu ustępu 5 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika/materiałów edukacyjnych po jego trzyletnim użytkowaniu.

§8

 1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika/materiałów edukacyjnych zgodnie z ich przeznaczeniem, do zachowania troski o ich walory użytkowe i estetyczne, do chronienia ich przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.
 2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

§9

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszym zarządzeniem.

§10

 1. Zarządzenie ma zastosowanie:
 1.  w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klas 1 szkoły podstawowej,
 2.  w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas 1,2 i 4 szkoły podstawowej,
 3.  w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas 1 - 5 szkoły podstawowej.
 1. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Maria Grabek

podpis Dyrektora

 

Załącznik nr 1

 1. W roku szkolnym 2014/2015 w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zagubienia, niezwrócenia  podręcznika Nasz elementarznie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza.
 2. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” 4,34 zł za każdą z czterech części.
 3. W roku szkolnym 2014/2015 szkoła może zażądać od rodziców ucznia w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia materiałów edukacyjnych zwrotu kosztów do kwoty 49,50 zł, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika do języka obcego nowożytnego zwrotu kosztów do kwoty 24,75 zł.
Grudzień 2017
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31